czwartek, 25 września 2014

Mała pomoc w przypadku wielkiego problemu


Ostatnio natknęłyśmy się na krótki filmik, który może być pomocny w rozwiązaniu problemu. Niestety czasem nasze pociechy mogą wrócić ze szkoły z niemiłym "towarzystwem". Ta krótka prezentacja przybliży Państwu problem i podsunie skuteczne rozwiązania. 


wtorek, 9 września 2014

Obowiązki uczniaDo obowiązków uczniów należy:
 • dbałość o dobre imię szkoły, o tworzenie i wzbogacanie jej tradycji,
 • systematyczne i aktywne uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych
  i innych formach życia szkoły,
 • przestrzeganie zasad kultury w odniesieniu do kolegów, nauczycieli
  i innych pracowników szkoły,
 • poszanowanie godności osobistej kolegów, przeciwdziałanie aktom przemocy i chuligaństwa,
 • przestrzeganie zasad współżycia społecznego w duchu tolerancji,
 • odpowiedzialne i rzetelne wykonywanie powierzonych zadań,
 • dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych,
 • dbałość o ład, porządek i dyscyplinę,
 • przeciwdziałanie wszelkim aktom dewastacji i wandalizmu,
 • ochrona przyrody i dbałość o otoczenie szkoły; naprawianie wyrządzonej przez siebie szkody;
 • noszenie jednolitego stroju uczniowskiego;
 • strój galowy w czasie akademii i uroczystości szkolnych (biała lub jasna bluzka albo sweter, ciemne spodnie lub spódnica);
 • przygotowanie do odpowiedzi z ostatnich trzech lekcji;
 • niepalenie papierosów, niepicie alkoholu, nieużywanie narkotyków
  i innych środków odurzających;
 • noszenie zeszytu kontaktów z rodzicami i okazywanie go na każde żądanie nauczyciela;
 • okazywanie usprawiedliwienia za dni nieobecności pierwszego dnia po powrocie do szkoły;
 • zmienianie wierzchniego okrycia oraz składanie go w szatni;
 • zmienianie stroju gimnastycznego po zajęciach wychowania fizycznego.

Prawa uczniaUczeń ma prawo do:
 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i wychowania,
 • opieki wychowawczej,
 • bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • poszanowania godności osobistej, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 • życzliwego, podmiotowego traktowania,
 • swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie  narusza tym dobra innych osób,
 • zapoznania się z programem nauczania, jego celem, stawianymi wymaganiami edukacyjnymi na początku roku szkolnego,
 • pomocy w przypadku trudności w nauce,
 • korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
 • reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i innych zawodach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,
 • rozwijania zdolności zainteresowań i talentów w kołach zainteresowań i innych formach zajęć pozalekcyjnych,
 • korzystania z pomieszczeń szkolnych, pomocy naukowych i księgozbioru,
 • pomocy materialnej w szczególnych losowych przypadkach,
 • zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
 • uczestnictwa w organizowanych formach wypoczynku,
 • do jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy
  i umiejętności na podstawie wewnątrzszkolnego systemu oceniania; oceny z poszczególnych przedmiotów i zajęć edukacyjnych otrzymuje wyłącznie za wiadomości i umiejętności; zachowanie w szkole i poza nią ocenia się odrębnie;
 • na jednej godzinie lekcyjnej otrzymania tylko jednej oceny niedostatecznej;
 • do odpoczynku na przerwach między lekcjami; na okres przerw świątecznych, ferii oraz soboty i niedziele nie zadaje się prac domowych (wyjątek – język polski i matematyka);
 • wiedzieć z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów i prac klasowych; w ciągu dnia mogą się odbyć tylko dwa sprawdziany, a w ciągu tygodnia tylko dwie prace klasowe;
 • do pełnego uczestnictwa w kulturze.

Rola i zadania pedagoga szkolnegoRola pedagoga w szkole
    Pedagog to nie strażnik ani policjant, którego należy się obawiać, to osoba życzliwa uczniom, przyjaciel i rzecznik ich praw, do którego można się zwracać o pomoc, wsparcie, a czasem po gotowe rozwiązania trudnych problemów okresu dorastania.
Zadania pedagoga szkolnego
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach
- do zadań pedagoga należy w szczególności:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki [...] w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
6) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.