niedziela, 22 listopada 2015

Program adaptacyjny dla uczniów klas IV

PROGRAM ADAPTACYJNY DLA UCZNIÓW KLAS 4
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Lubaniu.
Z uśmiechem pokonuję wyzwania”
Przekroczenie „progu szkolnego”, jakim jest przejście do II etapu edukacyjnego z klasy III do klasy IV, staje się dla dziecka przełomowym momentem w jego życiu szkolnym. Na ten okres przypada największa liczba szkolnych niepowodzeń. Młody człowiek, chcąc podołać nowym wyzwaniom, może zacząć przeżywać negatywne emocje, takie jak: obawa, lęk, niepokój oraz napotykać na różne trudności.
Bardzo ważne w okresie zmiany etapów jest stworzenie przyjaznego klimatu w szkole, na który składają się relacje uczeń – nauczyciel, nauczyciel – uczeń, nauczyciel-rodzic. Nauczyciele powinni dążyć do tego, żeby stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki przystosowania się do zmienionej rzeczywistości. Uczniowie wymagają wtedy szczególnej opieki ze strony dorosłych, oczekują otwartej i opiekuńczej postawy pozwalającej bez zbytniego stresu i niepotrzebnych lęków przekroczyć próg między klasą III – nauczaniem zintegrowanym a klasą IV.
Program adaptacyjny kl. IV opracowany został dla potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

CELE PROGRAMU:
 1. Ułatwienie uczniom procesu adaptacji do nowych bądź zmieniających się warunków szkolnych.
 2. Obniżenie stresu oraz zmniejszenie napięć i niepokojów związanych z rozpoczęciem nauki w klasie IV.
 3. Zwiększenie samodzielności uczniów, wdrażanie do pozytywnego patrzenia na siebie, swoje życie i otoczenie, przełamanie różnorakich barier.
 4. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i adaptacji ucznia w szkole i klasie.
 5. Włączenie rodziców do współpracy w realizację programu.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU :
 • Kształtowanie umiejętności interpersonalnych.
 • Zwiększenie samoświadomości, budowanie poczucia własnej wartości, wzrost samodzielności.
 • Kształtowanie umiejętności efektywnego komunikowania się.
 • Rozpoznawanie emocji własnych i innych ludzi.
 • Kształtowanie tolerancji i akceptacji dla odmienności.
 • Wzmacnianie zaufania do siebie i innych.
 • Budowanie otwartości, umiejętności współpracy.
 • Kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania pozytywnych relacji rówieśniczych, udzielania pomocy.
 • Przełamywanie barier, które stawia przed uczniami nieśmiałość, brak poczucia własnej wartości, itp.
 • Uczenie odpowiedzialności za własne decyzje dotyczące ucznia i grupy, wdrażanie do pracy na rzecz klasy i SU.

DZIAŁANIA NAUCZYCIELI W KLASIE IV:
 1. Zgromadzenie informacji o uczniach od wychowawcy klasy III – wychowawcy kl. IV.
 2. Zwołanie zespołu nauczycieli uczących w klasach IV w celu zapoznania z zaleceniami do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 3. Realizacja programu profilaktycznego „Czuję się jak w siódmym niebie”.
 4. Wrzesień miesiącem bez negatywnych ocen”- przyzwyczajenie uczniów do innych zasad pracy, oceniania i oczekiwań poszczególnych nauczycieli.
 5. Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów w celu zdiagnozowania ich potrzeb
  i trudności adaptacyjnych – po dwóch tygodniach (ZAŁĄCZNIK nr 1) i po roku nauki. (ZAŁĄCZNIK nr 2)
 6. Zapoznanie uczniów z zajęciami lekcyjnymi w klasie czwartej oraz wymaganiami edukacyjnymi.
 7. Przedstawienie planu zajęć lekcyjnych z uwzględnieniem numerów sal.
 8. Przedstawienie WZO.
 9. Przedstawienie zasad funkcjonowania szkoły (Samorząd Uczniowski, świetlica, stołówka, szatnia).
 10. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole, regulaminami, organizacją pracy na poszczególnych zajęciach edukacyjnych.
 11. Budowanie relacji wzajemnej życzliwości, poszanowania i zaufania.
 12. Wykorzystanie sposobów radzenia sobie ze stresem, lękami związanymi z przekraczaniem „progu szkolnego”.
 13. Uczenie komunikowania swoich potrzeb oraz porozumiewania się z otoczeniem.
 14. Wybór samorządu klasowego i określenie jego zadań.
 15. Przydział dodatkowych funkcji w klasie.
 16. Prawa i obowiązki ucznia.
 17. Organizacja zajęć pozalekcyjnych i imprez okolicznościowych.
 18. Planowanie czasu nauki, zabawy i wypoczynku.
 19. Zajęcia integrujące grupę, wycieczki prowadzone przez wychowawcę i pedagoga szkolnego.
 20. Indywidualizacja procesu nauczania, rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań oraz zdolności uczniów.
 21. Zaktywizowanie uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych i konkursach.

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW:
 1. Spotkanie informacyjno-edukacyjne dla rodziców klasy IV na początku roku szkolnego – przedstawienie zespołu nauczycielskiego dla danej klasy. Zapoznanie rodziców z ofertą szkoły, przepisami.
 2. Zapoznanie rodziców z programem adaptacyjnym dla uczniów kl. IV.
 3. Przeprowadzenie ankiet diagnozujących trudności adaptacyjne dzieci klas IV
  i działania Rodziców zmierzające do rozwiązania problemów. (ZAŁĄCZNIKI nr 3, 4)
 4. Współpraca z rodzicami poprzez włączenie rodziców w organizację imprez klasowych, wycieczek.
WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW:
Drogi Rodzicu
 • Nie mów źle o szkole i nauczycielach przy dziecku,
 • Problemy szkolne dziecka rozwiązuj zachowując drogę służbową:
 1. kontakt z wychowawcą lub nauczycielem uczącym,
 2. pedagogiem szkolnym,
 3. dyrektorem.
 • Szkoła jest przyjacielem dla Twojego dziecka i Ciebie.
Jak pomóc dziecku?
 1. Przygotuj z dzieckiem plan lekcji z wyraźnie zaznaczonymi numerami sal.
 2. We wrześniu poproś dziecko o sporządzenie listy uczących je nauczycieli.
 3. Powiadom wychowawcę o szczególnych zaleceniach wobec dziecka (np. ze względu na stan zdrowia).
 4. Od początku zwracaj uwagę, aby dziecko zapisywało, co ma zadane - pisemnie i ustnie.
 5. Nie utożsamiaj dziecka z oceną. Zwracaj raczej uwagę na umiejętności zdobywania wiedzy
  i wykorzystywania jej; radzenia sobie w sytuacjach problemowych.
 6. Ustal z dzieckiem, że odrabia lekcje tego dnia, kiedy są zadane.
 7. Chwal dziecko za postępy - nie za oceny.
 8. Pozwalaj na wspólne z kolegami odrabianie lekcji, ale kontroluj je.
 9. Pozwól na odrabianie lekcji zaczynając od tych przedmiotów, które lubi.
 10. Zapewnij dziecku przy pracy umysłowej bezwzględny spokój oraz odpowiednie miejsce do nauki.
 11. Pomóż mu w organizacji czasu wolnego - nuda to największy wróg.
 12. Współpracuj z wychowawcą i nauczycielami uczącymi Twoje dziecko.
 13. Korzystaj z oferowanej Ci przez nauczycieli, pedagoga pomocy.
 14. Interesuj się postępami dziecka w nauce i zachowaniu przychodząc na konsultacje i zebrania.
EWALUACJA
  Przedstawienie analizy z wypełnionych przez uczniów i rodziców ankiet, zaprezentowanie wniosków.

Załącznik nr 1
Drogi Uczniu!
Od niedawna jesteś uczniem klasy 4. Chcemy się dowiedzieć, czy nie masz problemów z odnalezieniem się w nowej sytuacji.
Proszę wypełnij ankietę. Ankieta jest anonimowa.
1. Co jest dla Ciebie trudne w klasie 4?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Do kogo w szkole możesz zwrócić się o pomoc, gdy jej potrzebujesz?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dziękujemy za wypełnienie ankietyZałącznik nr 2
Drogi Uczniu!
Za Tobą rok nauki w klasie 4. Chcemy się dowiedzieć, czy czas, który od tego momentu minął, pomógł Ci poznać szkołę i nauczycieli.
Proszę wypełnij ankietę. Ankieta jest anonimowa.
Jak radzisz sobie w szkole, czy poruszasz się po szkole bez problemów?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jakich rad możesz udzielić kolejnym uczniom klas 4? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dziękujemy za wypełnienie ankiety

Załącznik nr 3


Szanowni Państwo
Wasze dziecko jest uczniem klasy czwartej. Przejście z klasy 3 do 4 było ważnym momentem w życiu dziecka i rodziny. Chcielibyśmy abyście podzielili się z nami swoimi doświadczeniami. Prosimy o szczere wypowiedzi. Ankieta jest anonimowa.
1. Jakie lęki i obawy wiążą Państwo z czwartą klasą?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................
  2. Jakie są potrzeby Państwa dziecka?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................
  3. Jaką pomoc mogliby Państwo zaoferować klasie/szkole ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................
Dziękujemy za wypełnienie ankietyZałącznik nr 4
Szanowni Państwo
Wasze dziecko było uczniem klasy czwartej. Przejście z klasy 3 do 4 było ważnym momentem w życiu dziecka i rodziny. Chcielibyśmy poznać Państwa doświadczenia, pomogą one nam w lepszej organizacji pracy. Ankieta jest anonimowa. Prosimy o szczere wypowiedzi

1. Jakie największe problemy napotkało Państwa dziecko w klasie czwartej ?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Jakiego rodzaju trudności napotkali Państwo podczas rozwiązywania tych problemów?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. W jaki sposób próbowali Państwo pomóc dziecku?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dziękujemy za wypełnienie ankiety

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz