wtorek, 9 września 2014

Prawa uczniaUczeń ma prawo do:
 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i wychowania,
 • opieki wychowawczej,
 • bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • poszanowania godności osobistej, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 • życzliwego, podmiotowego traktowania,
 • swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie  narusza tym dobra innych osób,
 • zapoznania się z programem nauczania, jego celem, stawianymi wymaganiami edukacyjnymi na początku roku szkolnego,
 • pomocy w przypadku trudności w nauce,
 • korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
 • reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i innych zawodach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,
 • rozwijania zdolności zainteresowań i talentów w kołach zainteresowań i innych formach zajęć pozalekcyjnych,
 • korzystania z pomieszczeń szkolnych, pomocy naukowych i księgozbioru,
 • pomocy materialnej w szczególnych losowych przypadkach,
 • zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
 • uczestnictwa w organizowanych formach wypoczynku,
 • do jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy
  i umiejętności na podstawie wewnątrzszkolnego systemu oceniania; oceny z poszczególnych przedmiotów i zajęć edukacyjnych otrzymuje wyłącznie za wiadomości i umiejętności; zachowanie w szkole i poza nią ocenia się odrębnie;
 • na jednej godzinie lekcyjnej otrzymania tylko jednej oceny niedostatecznej;
 • do odpoczynku na przerwach między lekcjami; na okres przerw świątecznych, ferii oraz soboty i niedziele nie zadaje się prac domowych (wyjątek – język polski i matematyka);
 • wiedzieć z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów i prac klasowych; w ciągu dnia mogą się odbyć tylko dwa sprawdziany, a w ciągu tygodnia tylko dwie prace klasowe;
 • do pełnego uczestnictwa w kulturze.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz